Klachten/Suggesties

Uw klacht of verbetersuggestie is een advies voor Atrium.

Iedere opmerking bevat belangrijke informatie over de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom wordt iedere klacht of suggestie binnen Atrium besproken om na te gaan of en zo ja, welke verbeterpunten binnen onze organisatie of werkwijze wenselijk en/of noodzakelijk zijn.

Wanneer u niet tevreden bent met onze dienstverlening kunt u uw klacht bij de directie van Atrium kenbaar maken. Wanneer u tips of suggesties heeft met betrekking tot onze dienstverlening vernemen wij dat uiteraard ook graag.

U kunt uw klachten per mail aan het management kenbaar maken via info@atrium-vgm.nl dan wel schriftelijk aan Atrium Vastgoedmanagement, ter attentie van de directie, onder vermelding van uw klacht/suggestie, Postbus 61172, 2506AD DEN HAAG.

De directie van Atrium is verantwoordelijk voor een juiste en adequate afhandeling van uw klacht en zal er op toezien dat uw klacht intern inhoudelijk wordt behandeld. Het uitgangspunt is dat de behandeling van uw klacht uiterlijk binnen vier weken in de vorm van een schriftelijk antwoord wordt afgewikkeld. In geval deze termijn niet haalbaar is, zal u hierover tijdig worden geïnformeerd.

Wij danken u hartelijk voor uw informatie.